top of page

Манифест "сарус"

О нас .jpg

Всё о деятельности САРУС в Хорватии.

В разделе «Манифест» размещаются материалы, рассказывающие о деятель-ности огранизации русского национального меньшинства в Хорватии САРУС: чем мы занимаемся, чего достигли за годы работы и какие у нас планы.

Sve o aktivnostima SARUS-a u Hrvatskoj.

Rubrika “Manifest” sadrži materijale koji govore o aktivnostima organizacije ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj SARUS: što radimo, što smo postigli tijekom godina rada i koji su nam planovi.

Роль и деятельность организации SARUS в Хорватии. 

SARUS (бывший Savez Rusa RH)  – общество русского национального мень-шинства Республики  Хорватии был основан девятого января 2009 года, и в 2019 году мы отметили свой первый значительный юбилей – 10-ю годовщину активной деятельности.

SARUS – udruga ruske nacionalne manjine Republike Hrvatske osnovana je 09.01.2009. godine i 2019. godine obilježila je 10. godišnjicu rada. Tijekom ovih godina članovi udruge  organizirali su mnogobrojne manifestacije, izložbe, tribine i okrugle stolove ali osnovna djelatnost udruge je informiranje i izdavaštvo.

Политика конфиденциальности: защита персональных данных.

Общество "САРУС" осуществляет защиту всех персональных данных участников сообщества русского национального меньшинства в Хорватии. Общество "САРУС" строго и неукоснительно соблюдает требования Европейского союза по защите персональных данных от несанкционированного использования.

Politika privatnosti: zaštita osobnih podataka.

Društvo SARUS štiti sve osobne podatke pripadnika ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Tvrtka SARUS strogo i striktno poštuje zahtjeve Europske unije za zaštitu osobnih podataka od neovlaštene uporabe.

bottom of page